Vergi Müfettişleri Vakfı

Detay


 

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİN YAPISI, ÇALIŞMA ŞEKLİ VE ESASLARINA İLİŞKİN

 İÇTÜZÜK

(23.04.2016 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısında Kabul Edilen)

 

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

AMAÇ

Madde 1-Bu iç tüzüğün amacı, vergi müfettişleri vakfının vakıf gayesini gerçekleştirmek için, yürürlükteki yasalar doğrultusunda vakıf yönetim kurulu kararıyla yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde açacağı şube ve temsilciliklerin yapısı, çalışma şekli ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2-Bu iç tüzük vakıf merkezi, şubeler ve temsilciliklerin her türlü çalışmalarında uygulanır.

DAYANAK

Madde 3-Bu iç tüzük, vergi müfettişleri vakfı senedinin 2 inci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4-Bu içtüzükte geçen,

Vakıf                                                    :Vergi Müfettişleri Vakfını,

Senet                                                   :Vergi Müfettişler Vakfı Resmi Senedini,

Yönetim Kurulu                                               :Vergi Müfettişleri Vakfı Yönetim Kurulunu,

Vakıf Üyesi                                        :Kurucu üyeler ile vakıf senedinin 19. maddesine göre üye olanları,

İfade eder.

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 5- Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şube açılabilir. Şube açılması kararı üzerine, vakıf yönetim kurulu şubenin bulunduğu ilde vakıf üyelerinden yeteri kadar kişiyi görevlendirir. Şube kurma görevi verilen üyeler, şube genel kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu  görevini de yapar. İlk genel kurul, görevlendirmeye ilişkin vakıf yönetim kurulu karar tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır.  Vakıf yönetim kurulu şubeye bağlı illeri tespit eder. Şube açılan il ve şubeye bağlı illerde bulunan vakıf üyeleri aynı zamanda şube üyesi olurlar.

 

ŞUBENİN ORGANLARI

Madde 6-Şubenin organları aşağıda gösterilmiştir.

6.1-Şube Genel Kurulu

6.2-Şube Yönetim Kurulu

6.3-Şube Denetim Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 7- Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, iki yılda bir şubat ayı içinde şube merkezinin bulunduğu yerde üyelerin katılımı ile toplanır. Yeni kurulan şube, ilk genel kurul toplantısını vakıf mütevelli heyetinin olağan toplantı yılının Şubat ayında yapar. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 15 (on beş) gün önceden yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Şube Genel Kurulu üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı saatte, aynı yerde yapılır.

Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ile yeteri kadar katip üye seçilir. Şube Genel Kurulunda karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır.  Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 8-Şube Genel Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

9.1-Şube organlarını seçmek

9.2-Şube bütçesi ve hesaplarını görüşmek ve karara bağlamak

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU,TOPLANTILARI

Madde 9- Şube Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemi olan iki yıldır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim Kurulu asıl üyelerinin en az 3’ü ve yönetim kurulu yedek üyelerinin en az 3’ü vakıf kurucu üyelerinden oluşur.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi içinden bir şube başkanı, yeteri kadar Başkan Yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu, Şube Başkanının, Şube Başkanının olmadığı hallerde Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır.  Yönetim Kurulunun  toplantı yeter sayısı üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde şube başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Şube yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması halinde, mevcut asıl ve yedek üyelerin katılımıyla yapılacak toplantıda, boşalan asıl üyelikler yerine; yedek üyeler arasından gizli oy yöntemiyle seçim yapılır. Oylamada eşitlik olursa şube başkanın oyu iki oy sayılır. Boşalan asıl üyeliğin kurucu üye olması durumunda, yerine seçilecek yedek üyenin kurucu üye olması zorunludur.

Vakıf yönetimi, vakıf amaçlarına aykırı faaliyetler içinde olduğunu veya faaliyet gösteremez halde olduğunu tespit etmesi halinde, şube yönetim kurulunu görevden el çektirebilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 10-Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

11.1-Şube Yönetim Kurulu, Vakıf şubesinin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini vakıf senedine ve vakıf yönetim kurulu kararlarına göre yerine getirir.

11.2-Şube Yönetim Kurulu, Şube Başkanı tarafından temsil edilir.

11.3-Şube muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoları düzenleyerek vakıf merkezine gönderir.

11.4-Şube Genel Kurulunda alınan kararları üyelere duyurur ve uygular.

11.5-Şubenin işlerini yürütecek personel atamalarını yapar ve gereğinde işlerine son verir.

11.6-Geçen çalışma dönemi sorumlusu Şube Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği şube mal varlığını teslim alır ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Şube Yönetim Kuruluna teslim eder.

11.7-Vakıf amacına uygun olarak, vakıf faaliyetlerinin  yürütülmesinde Vakıf Yönetim Kuruluna görüş sunar ve Vakıf Merkezi ile birlikte veya şube olarak faaliyette bulunur.

11.8-Şube Yönetim Kurulu, iş ve işlemleri nedeniyle, Mütevelli Heyetine, Vakıf Yönetim Kuruluna ve Şube Genel Kuruluna karşı sorumludur.

11.9-Vakıf üyelik  niteliklerini ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, vakıf senedi ve mütevelli heyet kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri gerekli işlemler yapılmak üzere vakıf yönetim kuruluna bildirir.

ŞUBE DENETİM KURULU

Madde 11-  Şube Denetim Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube denetim kurulunun görev süresi bir olağan genel kurul dönemidir. Şube denetim kurulu seçimden sonra ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer. Başkanlığın herhangi bir nedenden dolayı boşalması halinde aynı yöntemle  yeni başkan seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler boşalan asıl üyeliklerin yerini alır. Şube denetim kurulu   yılda en az bir defa başkanın çağrısı üzerine toplanır, vakıf senedi ve içtüzük hükümlerine göre denetim yapar ve denetim sonucunu rapora bağlar. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

Şubelerde iç denetim esası geçerlidir. Şubelerde, şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabilir. Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Denetim Kurulu her hal ve takdirde denetim yapabilir.

 

 

ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12-Şube denetim kurulu,

Vakıf Şubesinin, Vakfın amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; şube defter, kayıt ve hesaplarının mevzuat, vakıf senedine, içtüzüğe uygun tutulup tutulmadığını yılda bir defa denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla Vakıf Yönetim Kuruluna, Şube Yönetim Kuruluna, toplandığında Şube Genel Kuruluna sunar.

Şube Denetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulu Başkanı davet etmesi durumunda, kesin hesap ve bilançosunun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da katılmakla görevlidir.

Şube Denetim Kurulu, hesaplarda bir usulsüzlük  saptadığında, durumdan Vakıf Yönetim Kurulunu haberdar eder.

Şube Denetim Kurulu üyelerinin talep etmesi durumunda, her türlü bilgi, belge, kayıtların dernek şube yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak şube denetim kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

ŞUBELERİN FESHİ, TASFİYESİ

Madde 13-Vakıf Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat gereği tüm iş ve işlemlerden tam sorumlu olması nedeniyle, şubenin vakfın amaçları doğrultusunda faaliyet göstermediğini veya faaliyet gösteremez olduğunu tespit etmesi halinde şubenin feshine karar verebilir. Ayrıca, Şube Genel Kurulu her zaman şubenin feshine karar verebilir.  

TEMSİLCİ ATANMASI

Madde 14- Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içi ve yurt dışında gerek görülen yerlerde, vakıf üyeleri arasından temsilci atanabilir. Atanan temsilcinin, vakfın amaçları doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi  halinde, Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ile temsilciliği sonlandırılır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Madde 15- İçtüzük, ilk Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 16- Bu İçtüzük  hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.