Vergi Müfettişleri Vakfı

Detay


 

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA YÖNETMELİĞİ

(23.04.2016 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısında Kabul Edilmiştir.)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, vakıf üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayıcı faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, vakıf gelirlerinden belirli bir oranın vakıf üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayıcı faaliyetlere ayrılması, bu amaç için ayrılan gelirlerin nasıl değerlendirileceği, hangi şartlarla üyelere kullandırılacağı hususlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, Vakıf Senedinin 4 üncü maddesinin h fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen,

Vakıf                                                    :Vergi Müfettişleri Vakfını,

Senet                                                   :Vergi Müfettişler Vakfı Resmi Senedini,

Yönetim Kurulu                                               :Vergi Müfettişleri Vakfı Yönetim Kurulunu,

Vakıf Üyesi                                        :Kurucu üyeler ile vakıf senedinin 19. maddesine göre üye olanları,

Fon                                                       :Vakıf Senedinin 4/h maddesine göre, vakfın gelirlerinden yardım ve dayanışma için ayrılan tutarı,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Fonu, Fon Hesabı, Fonun Değerlendirilmesi

Yardım Fonu

Madde 5- Vakıf üyeleri arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla yardım fonu oluşturulur. Vakıf Senedinin 23 üncü maddesinde sayılan vakıf gelirlerinden her yıl, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranda (en az yüzde 20 en fazla yüzde 40’ı) yardım fonu olarak ayrılır.

Fon Hesabı

Madde 6-Bu yönetmeliğin 5 inci maddesine göre ayrılacak olan fon kaynak tutarı,  yardım fonu için açılacak Banka Hesabına yatırılır.

Bekleyen Fonların Değerlendirilmesi

Madde 7- Fonda biriken paraların değerlendirilmesi amacıyla  Yönetim Kurulu Kararı ile Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Likit Fon alınabilir ve/veya vadeli hesapta tutulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yardımlar

Madde 8- Bu yönetmeliğin 5 ve 6 ıncı maddelerine göre oluşturulan Yardım Fon Hesabında biriken tutarlar bu bölümde yer alan Ölüm Yardımı, Öğrenim Bursu ve Yurt Dışı Yüksek Lisans Eğitim Teşvik Yardımı ödemelerinde kullanılır. Fon kaynağının % 80’ni teşkil eden tutar Öğrenim Bursu ödemelerinde kullanılır.

Ölüm Yardımı

Madde 9- Üyelerin vefatı halinde, yardım fonundan ailesine ve/veya  birinci derece yakınlarına üyenin ödediği aidatın 10 katı tutarında “ölüm yardımı” yapılır. Ancak, bu yardım tutarı çalışan üyelerimiz için belirlenen aylık aidat tutarı esas alınarak hesaplanacak tutarı geçemez.

Öğrenim Bursu

Madde 10- Üyelerimizin yüksek öğrenimde ön lisans ve lisans eğitim gören çocukları için normal eğitim süresi boyunca (sınıfta kalmamak şartıyla) çalışan üyelerimiz için belirlenen aylık aidat tutarının 48 katı tutarında yıllık öğrenim bursu verilir. Söz konusu burs ödemesi Eylül ve Şubat aylarında iki eşit taksit halinde yapılır.

 

Üyelerimizin ilk, orta ve lise eğitimi gören çocukları için ise normal eğitim süresi boyunca (sınıfta kalmamak şartıyla) çalışan üyelerimiz için belirlenen aylık aidat tutarının 12 katı tutarında yılda bir defa olmak üzere her yılın Eylül ayında öğrenim bursu verilir.

 

Ancak toplam öğrenim bursu ödemeleri yardım fonundan bu amaçla ayrılan tutarı geçemez. Burs ödemeleri bu amaçla ayrılan tutarı aşması halinde aritmetik ortalama yoluyla burs miktarı tespit edilir.  Öğrenim bursundan yararlanmak için en az iki yıl vakıf üyeliği  ve aidat borcunun bulunmaması şartları aranır. Konuyla ilgili yönerge hazırlanır. Hazırlanacak yönerge çerçevesinde usul ve esaslar belirlenir.

 

Yurt Dışı Yüksek Lisans Eğitimi Teşvik Yardımı

 

Madde 11- Yurt dışı  yüksek lisans eğitimini teşvik amacıyla, yurt dışı yüksek lisans eğitimine giden üyelerimize bir defaya mahsus olmak üzere yardım fonundan  1.derece vergi müfettişi maaşının yarısı kadar eğitim yardımı yapılır. Teşvik yardımından yararlanmak için en az bir  yıl vakıf üyeliği ve aidat borcunun bulunmaması şartları aranır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler

 

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönetmelik Mütevelli Heyetin kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin  10 uncu maddesinde yer alan Yüksek Öğrenim  Bursundan,  vakıf kurulmasından önce vefat eden vergi müfettişlerinin bakmakla yükümlü oldukları çocukları da yararlanır.